Pamokos

Taisyklingi ir netaisyklingi anglų kalbos veiksmažodžiai

Šioje pamokoje jūs sužinosite, kas yra netaisyklingi veiksmažodžiai ir susipažinsite su dažniausiai vartojamais iš jų.

Anglų kalboje dauguma veiksmažodžių yra taisyklingi ir antroje bei trečioje formoje turi galūnę –ed arba –d. Tačiau yra dalis veiksmažodžių (apie 500), kurie yra netaisyklingi ir nepaklūsta šiai taisyklei.

BAD NEWS!

Bloga naujiena!

Šie veiksmažodžiai neturi jokių taisyklių, ir juos tiesiog reikės išmokti.

GOOD NEWS!

Gera naujiena!

dažnai kalboje vartojamų netaisyklingų veiksmažodžių yra ne tiek ir daug – apie 100-200, priklausomai nuo vartojimo aplinkos.

Iš praktikos galima pasakyti, kad kuo dažniau tie veiksmažodžiai sutinkami tekste ar šnekamojoje kalboje, tuo labiau įsisavina, iki tokio lygio, kad atsigula į „pasąmonę“ ir žmogus atskirai nebegalvoja, ar veiksmažodis netaisyklingas.

 

Dažnai vartojamų netaisyklingų veiksmažodžių formų lentelė:

Pirma forma Tarimas Antra forma Tarimas Trečia forma Tarimas Vertimas
be [by] was, were [uoz, uer] been [byn] būti
beat [byt] beat [byt] beaten [byten] mušti
become [bikam] became [bikeim] become [bikam] tapti
begin [bigin] began [bigen] begun [bigan] pradėti
bite [bait] bit [bit] bitten [biten] kąsti
blow [blou] blew [bliu] blown [bloun] pūsti
break [breik] broke [brouk] broken [brouken] laužyti
bring [bring] brought [brot] brought [brot] atnešti
build [bild] built [bilt] built [bilt] statyti
burn [biorn] burnt [biornt] burnt [biornt] degti
buy [bai] bought [bot] bought [bot] pirkti
catch [keč] caught [kot] caught [kot] gaudyti
choose [čiūz] chose [čiouz] chosen [čiouzen] rinktis
come [kam] came [keim] come [kam] ateiti
cost [kost] cost [kost] cost [kost] kainuoti
cut [kat] cut [kat] cut [kat] pjauti
deal [dyl] dealt [dėlt] dealt [dėlt] turėti reikalų
dig [dig] dug [dag] dug [dag] kasti
do [du] did [did] done [dan] daryti
draw [dro] drew [driū] drawn [dron] piešti, braižyti
drink [drink] drank [drenk] drunk [drank] gerti
drive [draiv] drove [drouv] driven [driven] vairuoti
eat [yt] ate [eit] eaten [yten] valgyti
fall [fol] fell [fel] fallen [folen] kristi
feel [fyl] felt [felt] felt [felt] jausti
fight [fait] fought [fot] fought [fot] kovoti
find [faind] found [faund] found [faund] surasti
fly [flai] flew [fliu] flown [floun] skristi
forbid [forbid] forbade, forbad [forbeid, forbed] forbidden [forbiden] uždrausti
forget [foget] forgot [fogot] forgotten [fogoten] užmiršti
forgive [fogiv] forgave [fogeiv] forgiven [fogiven] atleisti
freeze [fryz] froze [frouz] frozen [frouzen] šalti
get [get] got [got] got [got] gauti
give [giv] gave [geiv] given [given] duoti
go [gou] went [uent] gone [gon] eiti
grow [grou] grew [griu] grown [groun] augti
hang [heng] hung [hang] hung [hang] kabėti
have [hev] had [had] had [had] turėti
hear [hyr] heard [hiord] heard [hiord] girdėti
hide [haid] hid [hid] hidden [hiden] slėpti(s)
hold [hould] held [held] held [held] laikyti
hurt [hiort] hurt [hiort] hurt [hiort] sužeisti
keep [kyp] kept [kept] kept [kept] laikyti
know [nou] knew [niū] known [noun] žinoti
lay [lej] laid [leid] laid [leid] dėti
lead [lyd] led [lėd] led [lėd] vadovauti
learn [liorn] learnt (learned) [liornt (liornd)] learnt (learned) [liornt (liornd)] mokytis
leave [lyv] left [left] left [left] palikti
lend [lend] lent [lent] lent [lent] skolinti
let [let] let [let] let [let] leisti
lie [lai] lay [lei] lain [lein] gulėti
lose [lūz] lost [lost] lost [lost] pralaimėti
make [meik] made [meid] made [meid] padaryti
mean [myn] meant [ment] meant [ment] reikšti
meet [myt] met [mėt] met [mėt] susitikti
pay [pei] paid [peid] paid [peid] mokėti pinigus
put [put] put [put] put [put] padėti (daiktą)
read [ryd] read [rėd] read [rėd] skaityti
ride [raid] rode [roud] ridden [riden] joti
ring [ring] rang [reng] rung [rang] skambinti
rise [raiz] rose [rouz] risen [rizen] keltis
run [ran] ran [ren] run [ran] bėgti
say [sei] said [sed] said [sed] sakyti
see [sy] saw [so] seen [syn] matyti
seek [syk] sought [sot] sought [sot] ieškoti
sell [sell] sold [sold] sold [sold] parduoti
send [send] sent [sent] sent [sent] siųsti
shake [šeik] shook [šiuk] shaken [šeiken] kratyti
shine [šiain] shone [šion] shone [šion] šviesti
shoot [šiūt] shot [šiot] shot [šiot] šauti
show [šiou] showed [šioud] shown [šioun] rodyti
shut [šiat] shut [šiat] shut [šiat] uždaryti
sing [sing] sang [seng] sung [sang] dainuoti
sit [sit] sat [set] sat [set] sėdėti
sleep [slyp] slept [slėpt] slept [slėpt] miegoti
speak [spyk] spoke [spouk] spoken [spouken] kalbėti
spend [spend] spent [spent] spent [spent] išleisti
spoil [spoil] spoilt, spoiled [spoilt, spoild] spoilt, spoiled [spoilt, spoild] gadinti
spread [sprėd] spread [sprėd] spread [sprėd] skleisti
stand [stend] stood [stud] stood [stud] stovėti
steal [styl] stole [stoul] stolen [stoulen] vogti
stick [stik] stuck [stak] stuck [stak] klijuoti
strike [straik] struck [strak] struck [strak] mušti
swear [suer] swore [suor] sworn [suorn] prisiekti
swim [suim] swam [suem] swum [suam] plaukti
take [teik] took [tuk] taken [teiken] imti
teach [tyč] taught [tot] taught [tot] mokyti
tear [tėr] tore [tor] torn [torn] plėšyti
tell [tel] told [told] told [told] pasakyti
think [think] thought [thot] thought [thot] galvoti
throw [throu] threw [thriū] thrown [throun] mesti
understand [anderstend] understood [anderstud] understood [anderstud] suprasti
wake [ueik] woke, waked [uouk, ueikt] woke(n) [uouk(en)] pabusti
wear [uer] wore [uor] worn [uorn] dėvėti
weep [uyp] wept [uept] wept [uept] verkti
win [uin] won [uon] won [uon] laimėti
write [rait] wrote [rout] written [riten] rašyti

Įdomus dalykas yra tai, kad kai kurie iš šių veiksmažodžių turi kelias netaisyklingas formas, ypač praeities dalyvio. Pavyzdžiui, “lit” įrašytas kaip veiksmažodžio “light” praeities dalyvio forma, tačiau “lighted” taip pat yra tinkama šio veiksmažodžio praeities dalyvio forma.

Panašiai ir “shaken” bei “shook” yra abi veiksmažodžio “shake” praeities bendraties formos. Dėl šių netaisyklingų veiksmažodžių formų skirtumų gali būti sudėtinga išmokti ir taisyklingai vartoti jas kalboje ir raštuose.

 

Rečiau pasitaikiančių netaisyklingų veiksmažodžių formų lentelė:

Pirma forma Tarimas Antra forma Tarimas Trečia forma Tarimas Vertimas
beseech bih-seech besought bih-sawt besought bih-sawt maldauti
betide bih-tahyd betided bih-tahyd-ed betided bih-tahyd-ed atsitikti
bide bahyd bided bahyd-ed bided bahyd-ed laukti
bind bahynd bound bahynd bound bahynd su(si)rišti
breed breed bred bred bred bred veisti
chide chahyd chid chid chidden chid-n barstyti
cling kling clung kluhng clung kluhng lipti
clothe klohth clad klæd clad klæd apsiauti
crow kroh crew kru crowed kroh-d giedoti
dig dig dug duhg dug duhg kasti
drink drink drank dræŋk drunk drʌŋk gerti
dwell dwel dwelt dwelt dwelt dwelt gyventi
fling fling flung flʌŋ flung flʌŋ mesti
grind grahynd ground grahynd ground grahynd malti
heave heev hove hohv hove hohv kelti, mesti
knit nit knit nit knit nit megzti
know noh knew nuh known nohn žinoti
mow moh mowed mohd mown mohn pjauti
plead pleed pled pled pled pled prašyti
prove proov proved proovd proven/proved proovn/proovd įrodyti
quell kwel quelled kweld quelled kweld nustumdyti
quit kwit quit kwit quit kwit liautis
rid rid rid rid rid rid atsikratyti
rive rahyv rived rahyvd riven rihv-n plėšti
seek seek sought sawt sought sawt ieškoti
shed shed shed shed shed shed mesti (asaras)
slay sley slew slu slain sley-n nužudyti
slide slayd slid slid slid slid slysti
smite smayt smote smoht smitten smit-n kirsti, mesti
sow soh sowed sohd sown sohn sėti
speed speed sped sped sped sped skubėti
spell spel spelled/spelt spel-d/spelt spelled/spelt spel-d/spelt rašyti
spill spill spilt spilt spilt spilt išpilti
spin spin spun spʌn spun spʌn versti (siūlus)
spit spit spat spæt spat spæt spjauti
split split split split split split plyšti
spoil spoyl spoilt/spoiled spoilt/spoyld spoilt/spoiled spoilt/spoyld sugadinti
spring spring sprang spræŋ sprung sprʌŋ šokti, kilti
stave steyv stove stohv stove stohv sudužti
sting sting stung stʌŋ stung stʌŋ gelti
stink stink stank stæŋk stunk stʌŋk smirdėti
strive strive strove strov striven striv-n siekti
swear swair swore swor sworn sworn prisiekti
sweep sweep swept swept swept swept šluoti
swell swel swelled swel-d swollen swol-n patinti
swim swim swam swæm swum swʌm plaukti
swing swing swung swʌŋ swung swʌŋ svirduliuoti
take teyk took tʊk taken teyk-n imti
teach tič taught tot taught tot mokyti
tear tɛr tore tor torn tɔrn plyšti
tell tel told tohld told tohld pasakyti
think think thought thɔt thought thɔt galvoti
thrive thraiv throve thrʌv thriven thriv-n klestėti
throw throh threw thru thrown throhn mesti
thrust thrʌst thrust thrʌst thrust thrʌst stumti
tread tred trod trɒd trodden trɒd-n žengti
understand ʌndərstænd understood ʌndərstʊd understood ʌndərstʊd suprasti
uphold ʌphold upheld ʌphold upheld ʌphold tvirtai laikyti
upset ʌpset upset ʌpset upset ʌpset nuliūdinti, sukrėsti
wake weyk woke wohk woken wohk-n pabusti
wear wɛr wore wɔr worn wɔrn nešioti, dėvėti
weave wi:v wove wov woven wov-n piesti
wed wed wedded wed-d wedded wed-d vesti (apie santuoką)
weep wi:p wept wept wept wept verkti
win win won wʌn won wʌn laimėti
wind waind wound wʊnd wound wʊnd sukurti, suvynioti
wear wɛr wore wɔr worn wɔrn nešioti, dėvėti
weave wi:v wove wov woven wov-n piesti
wed wed wedded wed-d wedded wed-d vesti (į santuoką)
weep wi:p wept wept wept wept verkti
win win won wʌn won wʌn laimėti
wind waind wound wʊnd wound wʊnd sukurti, suvyn
withdraw wɪðdrɔ withdrew wɪðdru withdrawn wɪðdrɔn atsiimti, nusitraukti
withhold wɪðhould withheld wɪðhɛld withheld wɪðhɛld sulaikyti, susilaikyti
withstand wɪðstænd withstood wɪðstʊd withstood wɪðstʊd atlaikyti, ištverti
wring rɪŋ wrung rʌŋ wrung rʌŋ išspausti, sukti
write raɪt wrote roʊt written rɪtn rašyti
X-rayed eksreɪd X-rayed eksreɪd X-rayed eksreɪd apšviesti rentgeno spinduliais
yearn jɜrn yearned jɜrnd yearned jɜrnd trokšti
yodel joʊdl yodeled joʊdld yodeled joʊdld jodinėti
zap zæp zapped zæpt zapped zæpt elektra smogti
zinc zɪŋk zinc zɪŋk zinc zɪŋk apdengti cinku
zoom zu:m zoomed zu:md zoomed zu:md skristi dideliu greičiu

Atsisiųskite šią atmintinę PDF formatu

Paruošėme Jums nemokamą atmintinės kopiją PDF formatu. Atsisiųskite, atsispausdinkite, ir naudokite prireikus.

Norite pasitreniruoti?

Specialiai šiam tikslui sukūrėme žaidimą “Netaisyklingi veiksmažodžiai”.

Apie autorių

Akvilė Bernotaitė

Akvilė Bernotaitė

Anglų kalba, po gimtosios Lietuvių kalbos mums yra bene svarbiausia. Mes nuolat susiduriame su ja savo kasdieniame gyvenime. Esu už tai, kad Anglų kalbos pamokos pradedantiesiems nemokamai būtų prieinamos internete ir taip paskatintų žmones tobulėti.

Komentarai

Komentuoti

Šiandien klausiame

Aš lankausi čia
  • + Pridėti kitą (savo) atsakymo variantą