Taisyklingi ir netaisyklingi anglų kalbos veiksmažodžiaiŠioje pamokoje jūs sužinosite, kas yra netaisyklingi veiksmažodžiai ir susipažinsite su dažniausiai vartojamais iš jų.
Anglų kalboje dauguma veiksmažodžių yra taisyklingi ir antroje bei trečioje formoje turi galūnę –ed arba –d. Tačiau yra dalis veiksmažodžių (apie 500), kurie yra netaisyklingi ir nepaklūsta šiai taisyklei.

Bloga naujiena: tie veiksmažodžiai neturi jokių taisyklių, ir juos tiesiog reikės išmokti.

Gera naujiena: dažnai kalboje vartojamų netaisyklingų veiksmažodžių yra ne tiek ir daug – apie 100-200, priklausomai nuo vartojimo aplinkos. Iš praktikos galima pasakyti, kad kuo dažniau tie veiksmažodžiai sutinkami tekste ar šnekamojoje kalboje, tuo labiau įsisavina, iki tokio lygio, kad atsigula į „pasąmonę“ ir žmogus atskirai nebegalvoja, ar veiksmažodis netaisyklingas.

Dažnai vartojamų netaisyklingų veiksmažodžių formų lentelė:


Pirma forma Tarimas Antra forma Tarimas Trečia forma Tarimas Vertimas
be [by] was, were [uoz, uer] been [byn] būti
beat [byt] beat [byt] beaten [byten] mušti
become [bikam] became [bikeim] become [bikam] tapti
begin [bigin] began [bigen] begun [bigan] pradėti
bite [bait] bit [bit] bitten [biten] kąsti
blow [blou] blew [bliu] blown [bloun] pūsti
break [breik] broke [brouk] broken [brouken] laužyti
bring [bring] brought [brot] brought [brot] atnešti
build [bild] built [bilt] built [bilt] statyti
burn [biorn] burnt [biornt] burnt [biornt] degti
buy [bai] bought [bot] bought [bot] pirkti
catch [keč] caught [kot] caught [kot] gaudyti
choose [čiūz] chose [čiouz] chosen [čiouzen] rinktis
come [kam] came [keim] come [kam] ateiti
cost [kost] cost [kost] cost [kost] kainuoti
cut [kat] cut [kat] cut [kat] pjauti
deal [dyl] dealt [dėlt] dealt [dėlt] turėti reikalų
dig [dig] dug [dag] dug [dag] kasti
do [du] did [did] done [dan] daryti
draw [dro] drew [driū] drawn [dron] piešti, braižyti
drink [drink] drank [drenk] drunk [drank] gerti
drive [draiv] drove [drouv] driven [driven] vairuoti
eat [yt] ate [eit] eaten [yten] valgyti
fall [fol] fell [fel] fallen [folen] kristi
feel [fyl] felt [felt] felt [felt] jausti
fight [fait] fought [fot] fought [fot] kovoti
find [faind] found [faund] found [faund] surasti
fly [flai] flew [fliu] flown [floun] skristi
forbid [forbid] forbade, forbad [forbeid, forbed] forbidden [forbiden] uždrausti
forget [foget] forgot [fogot] forgotten [fogoten] užmiršti
forgive [fogiv] forgave [fogeiv] forgiven [fogiven] atleisti
freeze [fryz] froze [frouz] frozen [frouzen] šalti
get [get] got [got] got [got] gauti
give [giv] gave [geiv] given [given] duoti
go [gou] went [uent] gone [gon] eiti
grow [grou] grew [griu] grown [groun] augti
hang [heng] hung [hang] hung [hang] kabėti
have [hev] had [had] had [had] turėti
hear [hyr] heard [hiord] heard [hiord] girdėti
hide [haid] hid [hid] hidden [hiden] slėpti(s)
hold [hould] held [held] held [held] laikyti
hurt [hiort] hurt [hiort] hurt [hiort] sužeisti
keep [kyp] kept [kept] kept [kept] laikyti
know [nou] knew [niū] known [noun] žinoti
lay [lej] laid [leid] laid [leid] dėti
lead [lyd] led [lėd] led [lėd] vadovauti
learn [liorn] learnt (learned) [liornt (liornd)] learnt (learned) [liornt (liornd)] mokytis
leave [lyv] left [left] left [left] palikti
lend [lend] lent [lent] lent [lent] skolinti
let [let] let [let] let [let] leisti
lie [lai] lay [lei] lain [lein] gulėti
lose [lūz] lost [lost] lost [lost] pralaimėti
make [meik] made [meid] made [meid] padaryti
mean [myn] meant [ment] meant [ment] reikšti
meet [myt] met [mėt] met [mėt] susitikti
pay [pei] paid [peid] paid [peid] mokėti pinigus
put [put] put [put] put [put] padėti (daiktą)
read [ryd] read [rėd] read [rėd] skaityti
ride [raid] rode [roud] ridden [riden] joti
ring [ring] rang [reng] rung [rang] skambinti
rise [raiz] rose [rouz] risen [rizen] keltis
run [ran] ran [ren] run [ran] bėgti
say [sei] said [sed] said [sed] sakyti
see [sy] saw [so] seen [syn] matyti
seek [syk] sought [sot] sought [sot] ieškoti
sell [sell] sold [sold] sold [sold] parduoti
send [send] sent [sent] sent [sent] siųsti
shake [šeik] shook [šiuk] shaken [šeiken] kratyti
shine [šiain] shone [šion] shone [šion] šviesti
shoot [šiūt] shot [šiot] shot [šiot] šauti
show [šiou] showed [šioud] shown [šioun] rodyti
shut [šiat] shut [šiat] shut [šiat] uždaryti
sing [sing] sang [seng] sung [sang] dainuoti
sit [sit] sat [set] sat [set] sėdėti
sleep [slyp] slept [slėpt] slept [slėpt] miegoti
speak [spyk] spoke [spouk] spoken [spouken] kalbėti
spend [spend] spent [spent] spent [spent] išleisti
spoil [spoil] spoilt, spoiled [spoilt, spoild] spoilt, spoiled [spoilt, spoild] gadinti
spread [sprėd] spread [sprėd] spread [sprėd] skleisti
stand [stend] stood [stud] stood [stud] stovėti
steal [styl] stole [stoul] stolen [stoulen] vogti
stick [stik] stuck [stak] stuck [stak] klijuoti
strike [straik] struck [strak] struck [strak] mušti
swear [suer] swore [suor] sworn [suorn] prisiekti
swim [suim] swam [suem] swum [suam] plaukti
take [teik] took [tuk] taken [teiken] imti
teach [tyč] taught [tot] taught [tot] mokyti
tear [tėr] tore [tor] torn [torn] plėšyti
tell [tel] told [told] told [told] pasakyti
think [think] thought [thot] thought [thot] galvoti
throw [throu] threw [thriū] thrown [throun] mesti
understand [anderstend] understood [anderstud] understood [anderstud] suprasti
wake [ueik] woke, waked [uouk, ueikt] woke(n) [uouk(en)] pabusti
wear [uer] wore [uor] worn [uorn] dėvėti
weep [uyp] wept [uept] wept [uept] verkti
win [uin] won [uon] won [uon] laimėti
write [rait] wrote [rout] written [riten] rašytiNorite pasitreniruoti?
Specialiai šiam tikslui sukūrėme žaidimą "Netaisyklingi veiksmažodžiai".

Žaisti


Susiję testai
Jūsų balai

Jūsų pasiekimai

Geriausi
Taisyklingų ir netaisyklingų veiksmažodžių formos 0
nėra pasiekimų
LentelėPamokos vertinimas: 3.83 / 5

Komentarai prie pamokos:
linuxr
2013-10-01 10:09:36
Kas tas „Antra forma“, kas tas „Trečia forma“? Kodėl ne „Skysta forma“ arba ne „Geltona forma“ ? Surašykit paaiškinimus. Suprantu, kad mokykloj mokęsi žino, bet kai kurie pradeda nuo nulio.
onanana
2013-03-23 21:48:54
Man truksta tarimo.
elyciukas
2013-01-03 21:04:33
Pritariu ir as, driverisLT pasisakymui...
katadas
2012-12-23 12:36:41
Visiškai pritariu driverisLT komentarui.
driverisLT
2012-12-05 11:14:26
Patiko, paprastai ir aiškiai. Būtų tik labai smagu, jei atsirastų dar viena papildoma lentelės skiltis su šių formų taisyklingo tarimo įrašo perklausymo galimybe (tegul tai bus, kad ir įrašytas mašininis text-to-speech tarimas).


Turite klausimą ar komentarą?
Komentuoti gali tik registruoti Klubo nariai.